Это важно.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/ Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки http://allmedicine.ucoz.com/

Поиск

Реклама

Statistics


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Нас смотрят

free counters

Ссылки.

Мы предлагаем удобный сервис для тех, кто хочет купить – продать: земельный участок, дом, квартиру, коммерческую или элитную недвижимость в Крыму. http://crimearealestat.ucoz.ru/

Чат

AT THE DOCTOR’S:

Скаржитися на – to complain of…… [kəm`pleǐn]
Лікар-фтізіолог – phthisiologist [fθi:zǐ`əυlədзǐst]
Приписати – to prescribe smth.to [prǐ`skra ǐb]
Рентген – x-ray picture [`eksreǐ `pǐkt∫ə]
Флегма – sputum [`spјu:təm]
Консультуватися – to consult [kən`sǎlt]
Турбувати, непокоїти – trouble [`trǎbl]

Dialogue 1 
Doctor: – Next, please.
Doctor’s assistant: – This patient complains of blood in his sputum.
Dr.: (to the patient) – I send you to the phthisiologist because you spit blood.
Dr. assist. (to the patient) – You will leave the building and then go to the left. There you’ll see the phthisiological building.
Patient: – Must I come to you again after consulting the phthisiologist, doctor?
Doctor: – No.The phthisiologist will prescribe a course of treatment to you. Show in the next patient (To the assistant).

Dialogue 2.
Dr. : – What is your name?
Patient: – My name is M. N.
Dr. : – How old are you.
Patient: – I am 38.
Dr. : – What do you complain of? What troubles you?
Patient: – I have pains in the lungs.
Dr. : – Since when have you been ill?
Patient: – I have been suffering from these pains for five years.
Dr. : – What do you think is the cause of your disease?
Patient: – I cannot define it, doctor.
Dr. : – Are your pains constant or periodic?
Patient: – I have the pains which repeat in the period of some weeks or even months.
Dr. : – Have you been treated by a doctor?
Patient: – Yes, I was treated by one doctor and then I was hospitalized.
Dr. : – When were you hospitalized?
Patient: – It was two years ago.
Dr. : – Did you have your lungs x-rayed that time. What treatment did you undergo?
Patient: – I was given injections and powders.
Dr. : – Was there any improvement after treatment?
Patient: – I felt quite well after discharge from the hospital. But it is half a year already that the pains resumed.
Dr. : – Let’s examine you. Lie down on your back. That’s right. I‘ll check your lungs. Breathe in, please. You may exhale. Well, you must have your lungs x-rayed again.
Patient: – Well, doctor.
Dr. : – When you get the results of the analyses you will come to me and bring the x-ray picture.
Patient: Well doctor. Thank you. Good-bye!
Dr.: – Good-bye!
Speech patterns: 
Що зазвичай викликає біль? – What usually causes [`ko:zǐs] the pain?
Після чого виникає біль? – After what does the pain occur [ə`kə:]?
Який у вас біль? Постійний. – What kind of pain do you have?
(Приступоподібний, сильний, гострий?) – Is it constant (paroxysmal [pərə`ksǐzməl], severe sharp 
[sə`vǐə`∫α:p])?
Це перший приступ болю? – It this the first occurance [ə`kə:rəns] of pain?
Чи пройшов біль? – Has the pain gone? Has the pain become less intense [bǐ`kǎm`les ǐn`tens]?
Що полегшує біль? – What relieves [rǐ`li:vz] the pain? 
Чи відчуваєте ви біль при….. – Do you feel pain when…?
Чи болить всередині? – Does it hurt inside?
Ви тяжко хворі. – You are seriously ill [`sǐərǐəslǐ`ǐl].
Хвороба ослабила ваш організм. – The illness has weakened [`wi:kənd] your body.
Думаю, що у вас…. – I believe you have…..
Хворий недавно переніс тяжке захворювання. – There may be a recent history of serious illness [`sǐərǐəs`ǐlnǐs] here.
Який діагноз цієї людини? – What is the diagnosis of the patient. 
Цей діагноз не підтверджується. – This diagnosis is ruled out.
Я зробив наступний діагноз. – I have made the following diagnosis.
Мій діагноз – гострий туберкульоз. – My diagnisis is acute tuberculosis.
Цей діагноз повинен спиратися на результати повного клінічного обстеження хворого. – This diagnosis must be based on a complete clinical examination of the patient.
Цей діагноз був підтверджений рентгенологічним дослідженням? – Has this diagnosis been fully confirmed [`fυlǐ kən`fə:md] by x-ray examinations.
Чи слід ставити діагноз виходячи з …… – Must the diagnisis be made from…..
Ви згідні з цим діагнозом? – Do you agree with the diagnosis?
Ваш діагноз сумнівний – Your diagnosis is disputable [dǐs`pјu:tǐbl].
Клінічні симптоми цієї хвороби наступні…. – The clinical symptoms of this disease are the following…..
Загальний стан хворого вкрай тяжкий (середньої тяжкості) – The patient’s general condition is extremely grave [ǐks`tri:mlǐ`greǐv](moderately grave) [`modǐrətlǐ `greǐv] 
У хворого крововідхаркування – The patient has hemoptysis.[he`moptǐsǐs]

Laboratory Investigations [lə`bo:rətrǐ ǐnvǐstǐ`geǐ∫nz]: 
Analyses [ə`nælǐsǐs] – Лабораторні дослідження.
Мокрота – sputum [`spјu:təm] (phlegm [`flem])
Реакція – reaction [rǐ`æk∫n]
Оснащення лабораторії – laboratory facilities [lə`bo:rətrǐ fə`sǐlǐtǐz]
Жовч – bile [`ba ǐl]
Проба – test
Дослідження калу – examination of feces [ǐgzəmǐ`neǐ∫nz əv`fi:sǐz]
Дослідження крові – blood examination [`blǎd ǐgzəmǐ`neǐ∫n]
Білок сироватки крові – (blood) serum protein [`blǎd `sǐərəm prəυ`teǐn]
Білірубін сироватки крові – (blood) serum bilirubin [`blǎd `sǐərəm`bǐlǐrυ`bi:n]
Лейкоцитна формула – differential blood count [dǐfǐ`ren∫ǐəl `blǎd `ka υnt]
Цукор крові, глюкоза – blood sugar, blood glucose [`blǎd`∫υgə] [`blǎd glυ`kəυz ]
Фермент крові – blood ferments [`blǎd`fə:mənts]
Форменні елементи крові – formed elements of blood [`fo:md`elǐmənts əv`blǎd]
Електроліти крові – blood electrolytes [`blǎd ǐlektrə`l a ǐts]
Дослідження сечі – examination of urine [ǐgzəmǐ`neǐ∫n əv јυ`ri:n]
Осад сечі – urinary sadiment [`јu:rǐnərǐ`sædǐmənt]
Циліндри [`kα:sts] – casts
Бактеріологічні дослідження – bacteriologic tests researches [bəktǐərǐə`lodзǐkl`tests rǐ`zə:t∫əz]
Біохімічні дослідження – biochemical examination [ba ǐə`kemǐkl ǐgzəmǐ`neǐ∫n]
Гематологічні дослідження – hematologic study [hemətə`lodзǐk`stǎdǐ]
Імунологічні дослідження – immunologic study [ǐmјυnə`lodзǐk`stǎdǐ]
Повторне дослідження – reexamination (repeated examinations) [ri: ǐgzəmǐ`neǐ∫n]
Дані досліджень – examination data /findings [ǐgzəmǐ`neǐ∫n`deǐtə /`faǐndǐŋz]
Дані клінічного дослідження крові – clinical blood examination data [`klǐnǐkl`blǎd ǐgzəmǐ`neǐ∫n`deǐtə].
Клітина – cell [`sel]
Жива клітина – living cell [`lǐvǐŋ`sel]
Жирова клітина – fatty cell (a dipose cell) [`fætǐ`sel] [ədǐ`pəυz`sel]
Злоякісна клітина – malignant cell [mə`li:gnənt`sel]
Лімфоїдна клітина – lymphoid cell [lǐm`foǐd`sel]
Мезотеліальна клітина – mesothelial cell [mi:zəυ`θi:lǐəl`sel]
Мононуклеарна, одноядерна клітина – mononucular cell [monəυ`nјu:kјu:lə`sel]
М’язoва клітина – muscular (muscle) cell [`mǎskјulə`sel]
Плазматична клітина – plasma cell [plα:zmə`sel]
Пігментна клітина – pigment cell [`pǐgmənt`sel]
Фолікулярна клітина – follicular cell [fəυ`li:kјulə`sel]
Клітина крові – blood cell [`blǎd`sel]
Клітина з’єднуючої тканини – connective tissue cell [kə`næktǐv`ti:sјυ`sel]
Цитоплазма – cellular cytoplasm [`selјυlə sǐtəυ`plæzm]
Ядро клітини – nucleus of a cell [`nјυklǐəs əv ə`sel]
Ядерце – nucleolus of a cell [`nјυklǐ`əυlǐs əv ə`sel]
Підрахувати клітини – to count the cells [tə`k a υnt ðə`selz]
Мітохондрія – mitochondrion (pl. Mitochondria) [m a ǐtəυ`ko:ndrǐən]
Рибосома – ribosome [ra ǐbəυ`səυm]
 
LABORATORY (лабораторія)

Бактеріологічна лабораторія – bacteriological laboratory [bəktǐərǐə`lodзǐkl lə`bo:rətrǐ]
Біохімічна лабораторія – biochemical laboratory [baǐə`kemǐkl lə`bo:rətrǐ] 
Вірусологічна лабораторія – virologic laboratory [v a ǐrə`lodзǐk lə`bo:rətrǐ]
Клініко-діагностична лабораторія – clinicodiagnostic laboratory [klǐnǐkəυda ǐə`gnəυstǐk lə`bo:rətrǐ]
Персонал лабораторії – laboratory personnel [lə`bo:rətrǐ`pə:sənǐl]

LABORATORY FACILITIES (оснащення лабораторії).

Автоматичний аналізатор крові – automatic tester of blood [o:təυ`mætǐk`testə əv`blǎd]
Аналітичні терези – analytical scales / balance [ənə`lǐtǐkl`skeǐlz]
Аппарат Ван-Слайка для кількісного визначення газів крові – Van Slyke blood gas apparatus  
Бюретка – burette [`bјu:rǐt]
Гемокоагулограф – hemocoagulograph [heməυkəυəgјυ`logrəf]
Віскозиметр – rheometer [ri:əυ`mi:tə]
Гемометр Салі – Sahli hemoglobinometer [sα:li: heməυglobǐnəυ`mi:tə]
Дистилятор – distillator [dǐstǐ`leǐtə]
Голка скарифікатор – blood lancet [`blǎd`lænsǐt]
Калориметр – colorimeter [kǎlərǐ`mi:tə]
Лакмусовий папірець – litmus paper [`lǐtməs`peǐpə]
Мензурка – (measuring-glass), gradulated glass [grədјυ`leǐtǐd`glα:s]
Мікроскоп – microscope [m a ǐkrəυ`skəυp]
Мікротітратор – microtitrator [m a ǐkrəυtǐt`reǐtə]
Перо-скарифікатор – arrow-shaped blade [`ærəυ`∫eǐpt`bleǐd]
Піпетка – pipette [`pǐ`pet]
Предметне скло – microscope slide [m a ǐkrəυ`skəυp`sl a ǐd]
Пробірка – test-tube [`test`tјub]
Реактиви – reagents [rǐə`dзents]
Меланжер – mixer
Спектроскоп – spectroscope [spektrəυ`skəυp]
Спектрофотометр – spectrophotometer [spektrəυfəυtəυ`mi:tə]
Термостат – thermostat [`θə:mə`stα:t]
Тромбоеластометр – thromboelastometer [θrombəυǐlα:stəυ`mi:tə]
Фотоелектроноколориметр – photoelectrocolorimeter [`fəυtəυǐ`lektrəυ`kǎlərǐ`mi:tə]
Центрифужна пробірка – centrifugal test-tube [sentrǐ`fјυgəl`test`tјυ:b]
Штатив – support, tripod [`tr a ǐ pod ] 
Електролічильник клітин крові – electronic blood cell counter [elek`trəυnǐk`blǎd`sel`k a υntə]
Ексикатор – disiccator [dǐsǐk`keǐtə] 
Дослідження під мікроскопом – examination under a microscope 
[ǐgzəmǐ`neǐ∫n`ǎndə ə m a ǐkrəυ`skəυp]
Об’єктив – objective [əb`dзektǐv]
Предметний столик – objective stage [əb`dзektǐv`steǐdз]
Окуляр – eye-piece [`a ǐ`pi:s]
Взяти матеріал для дослідження під мікроскопом – to take material for microscopic examination 
Лікар-лаборант – doctor-laboratory assistant [`doktə lə`bo:rətrǐ ə`sǐstənt]

TESTS (Проби):

Мазок – smear / swab [`smǐə] [`swob]
Брати мазок – to take a swab 
Мазок крові – blood smear[`blǎd`smǐə]
Робити мазок – to make / prepare a smear [prǐ`peə ə`smǐə]
Посів / культура крові – blood culture [`kǎlt∫ə]
Туберкулінова прoба – tuberculin test [`tјubəkјulǐn`test]
Проба на цукор – test for sugar [`∫υgə]
Tуберкулінова проба шкіри – skin tuberculin test [`skǐn`tјubəkјulǐn`test]
Проба на приховану кров – occult blood test [o`kǎlt`blǎd`test] 
Проба з цукровим навантаженням – glucose tolerance test.[glυ`k əυz`tolǐrəns`test]

Reaction, Response, Test – (Реакція):

Серологічна реакція на сифіліс – serological test for syphilis [sǐrə`lodзǐkl`test fə`sǐfǐlǐs]
Реакція аглютинації – agglutination test [əglutǐ`neǐ∫n`test]
Реакція Вассермана – Wassermann reaction / test [`wα:sərmǎn rǐ`æk∫n]
Реакція Аш гейм-Цондеkа – Aschheim-Zondek test [`æ∫ga ǐm`tsondǐk`test]
Реакція на групову сумісність крові – Cross-match test [`kros`mæt∫`test]
Реакція преципітації – precipitation test [prǐsǐpǐ`teǐ∫n`test]
Реакція псевдоаглютинації – pseudoagglutination test / reaction [sјυdəυəglutǐ`neǐ∫n`test]
Поставити реакцію – to do/ carry out a reaction.

Speech patterns.

Вам зробили аналіз крові (сечі, калу)? – Have you had your blood count (urinalysis, examination of feces)? 
У вас є результати ваших аналізів? – Do you have the results of your analyses? Do you have the analysis reports?  
Від якого числа ваші аналізи? – On what date did you have your tests?
Це старий аналіз. Нам потрібен новий. – This is an old analysis. We want a new one. 
Я вам дам направлення на повторний аналіз крові (сечі, калу). – I’ll give you an analysis form for another blood count (urinalysis, stool test).
Вам раніше робили аналіз крові на виявлення малярійного плазмодія? – Has your blood been tested for malaria plasmodium? 
Я підозрюю у вас венеричне захворювання. Вам необхідно негайно зробити аналіз крові на реакцію Вассермана. – I suspect you have a venereal disease. You must have the Wassermann test immediately.
Вам робили аналізи крові на реакцію Борде-Жангу (Вассермана)? –
Have you had the Bordet-Gengou test (Wassermann reaction test)? [`bo:dəзən`gəυ`test] 
Скільки разів вам досліджували кров на реакцію Вассермана? –
How many times has your blood been tested for the Wassermann reaction?
Ви відправили кал (кров, сечу) у лабораторію на аналіз? – Have you sent feces (blood, urine) to the laboratory for testing?
Ці аналізи треба зробити негайно. – These analyses should be made immadiately.
Чи готові результати аналізів хворого? Принесіть їх мені будь-ласка. – Are the laboratory reports of the patient ready? Bring them to me, please. 
Які результати аналізів сечі? – What are the results of the urinalysis?
Лабораторні аналізи нормальні (погані, без змін, покращилися, стали гірші) – 
The laboratory analyses are normal (bad, unchanged, have become better, worse).
Хворому необхідно щоденно робити аналіз крові на гемоглобін і лейкоцити (аналіз сечі на білок). – The patient should have his (her) blood tested daily for hemoglobin and leucocytes (urine tested daily for albumin).
Після лікування повторіть всі аналізи – After treatment have all the analyses repeated.
Продовжуйте робити аналізи! – Go on with analyses
Зробіть мазки для цитологічного дослідження . – Prepare smears for cytological examination.
Зверніть увагу на наявність злоякісних клітин. – Pay attention to presence of cancer cells. 
У взятих мазках не виявлені патологічні елементи: паразити, пухлинні клітини. – The smears taken have not revealed any pathology: parasites, tumor cells.
Ріст культури йде повільно (швидко) – Culture growth is slow (rapid).
Зробіть хворому пробу Пирке (Манту) – Do Pirquets (Mantoux) [`pi:kwə: / `mæntəυ] test on the patient.
Поставте туберкулінову пробу – Carry out tuberculin test.
Наберіть кров у меланжер до позначки 0,5 – Collect blood into the mixer to the mark of 0,5.
Встановіть капіляр у вертикальне положення – Place the capillary tube into the strictly vertical position. 
Набрану кров видуйте у пробірку із лимоннокислим натрієм. – Blow out the blood collected into the test-tube containing sodium citrate [kən`teǐnǐŋ`səυdǐəm sa ǐ`treǐt].
Затисніть верхній отвір капіляра вказівним пальцем. – Keep the upper orifice of the capillary tube closed with the forefinger.
Увімкніть центрифугу на 200 обертів на хвилину. – Switch the centrifuge [`sentrǐfјu:dз] on/at a speed of 200 revolutions per minute. 
У хворого патологічні суміші у калі. – The patient has pathological admixtures in feces [pəθəυ`lo dзǐkl əd`mǐkst∫əz ǐn`fǐsǐz]. 
Лікар отримав дані клінічного дослідження крові. – The doctor recieved clinical blood examination data (findings). 
У хворого виявлені амінокислоти плазми крові .– Blood plasma amino acids were found out in the patient’s blood test. 
У аналізах хворого виявили в’язкість крові. – Blood viscosity [vǐs`kəυsǐtǐ] was found in the patient’s blood test. 
Рівень гемоглобіну у крові дуже низький. – Blood hemoglobin (Hb) rate is very low. 
Аналізи (результати аналізів) показали зміни складу крові. – Blood test findings showed changes in blood composition. 
Креатинін плазми крові – blood plasma creatinine [`plæzmə`krǐətǐ`n a ǐ n].
Ліпіди сироватки крові – blood serum lipids [`serəm`lǐpǐdz].
У хворого порушення кислотного стану в організмі. – The patient has blood hiperacidity [`ha ǐpə æ`sǐdǐtǐ ], acidosis [əsǐ`dəυsǐz].
Згущування крові – blood clotting, (coagulation) [kəυəgјυ`leǐ∫n].
Час згортання крові хворого великий – The patient’s coagulation time is very high.
Згущення крові – hemoconcentration [`heməυkənsǐn`treǐ∫n].
Швидкість осідання еритроцитів – Erythrocyte sadimentation rate. [i:rǐθrəυ`sa ǐt sedǐmǐn`teǐ∫n`reǐt]
У хворого значне підвищення швидкості осідання еритроцитів – The patient has a considerable elevation [kən`sǐdǐrəbl ǐlǐ`veǐ∫n] of the erythrocyte sedimentation rate. 
Ферменти крові – blood ferments / enzymes. [ǐn`zi:mz]
Форменні елементи крові – formed elements of blood.
Загальна формула крові – complete blood count (CBC).
Формула білої крові, лейкоцитарна формула – White blood count (WBC).
Загальний холестирин – total cholesterol (TC). [`təυtl`ko:lǐstǐrəl]
Кольоровий показник – colour index. [kǎlə` ǐndǐks]
Електроліти крові – blood electrolytes [ǐ`lektrəυ`l a ǐts].
У хворого взяли кров – The patient was taken a blood sample/ was drawn a blood sample.
Ми візьмемо кров із пальця – We’ll take blood from your finger for examination.
Досліджувати кров на……- to test/examine blood for smth.
Визначати в крові еритроцити – to estimate (determine) erythrocytes in blood.
У хворого понижений вміст білку у крові – The patient has hypoproteinemia in his blood.
У хворого зсув лейкоцитарної формули вліво (вправо). – The patient has deviation of the differential count to the left (right). 
Ми підрахуємо лейкоцитарну формулу – We shall estimate (determine) differential blood count. 
У вас підвищений вміст цукру у крові – You have a high blood sugar (hyperglycemia) 
[ha ǐpəglǐ`si:mǐə] / low blood sugar (hypoglycemia) [ha ǐpəυglǐ`si:mǐə]. 
Яка кількість формених елементів крові? – What is the number of formed elements of blood? 
Чи кількість формених елементів крові підвищена, а чи понижена? – Is the number of formed elements of blood raised or low?
Лейкоцити – leucocytes [lυkəυ`sa ǐts](white blood cells, puss cells).
Тромбоцити – thrombocytes [θrombəυ`sa ǐts](blood platelets).
Еритроцити – erythrocytes [i:`rǐθrəυ`sa ǐts] (red blood cells).
Електроліти крові – blood electrolytes.[ǐ`lektrəυ`la ǐts]
Збирати сечу – to collect urine.
Вам потрібно зробити аналіз осаду сечі за Каковським-Аддісом. – You have to make urinary sediment examination according to Kakovsky-Addis. 
У вас скупчення лейкоцитів у сечі. – You have a clump of puss cells in urine.
Приходьте вранці (натщесерце/натощак) – для аналізу крові. – Come in the morning (on an empty stomach) for your blood to be tested.
Вам треба зібрати трохи калу і принести для повторного дослідження до лабораторії. - You have to collect some feces and take them for another examination to the laboratory.
Вам необхідно зробити клінічний аналіз крові. – Routine blood examination is necessary.
Запросіть лаборанта прийти до палати і взяти кров для дослідження хворого. – Ask a laboratory assistant to come to the ward and take blood for examination from the patient.
Ось аналіз крові хворого. – Here is the blood analysis report of the patient. 
Швидкість осідання еритроцитів у два рази вище за норму. – Erythrocyte sedimentation rate is twice normal (very rapid).
Який вміст цукру крові (білку, холестирину, ліпідів сироватки крові)? – What is the blood sugar (protein, cholesterol, serum lipid) content?  
Концетрація цукру у крові низька (дуже висока, нормальна) – Blood sugar content is low (very high, normal). 
Білок (холестирин, ліпіди) підвищені несуттєво. – Protein (cholesterol, lipids) are slightly raised. 
Гемоглобін підвищився (знизився до)… – Hemoglobin rose (fell) to…. 
Концентрація холестирину….. – The cholesterol concentration is…
Формула крові у хворого нормальна – The patient’s complete blood count is normal.
Час кровотечі, згортання крові у межах норми. – Bleeding time (clotting time) is normal. 
Терміново підрахуйте кількість лейкоцитів – Count WBC urgently [`k a υnt`wa ǐt`blǎd`k a υnt `ə:dзǐntlǐ].
Зсуву лейкоцитарної формули немає. – Differential is normal. [dǐfǐ`ren∫ǐəl]
Зробіть дослідження мокроти на туберкульозну паличку. – Examine sputum for tubercle bacillus.
У сечі постійно визначається підвищена кількість еритроцитів (лейкоцитів, клітин ниркового епітелію, циліндрів) . – Urine contains constantly raised amount of red cells (white cells, renal epithelial cells, casts). 
Сеча солом’яного кольору, бурого, янтарного кольору. – The urine is straw, brown, amber, coloured. 
У сечі нема ні цукру, ні білку – The urine is free from sugar and albumin.
Аналіз сечі нормальний – The urine is clear.
У сечі є сліди білку – There are traces of protein in the urine.
Еритроцити знову виявлені у осаді сечі. – Red cells have been found in the urinary sediment again.
У калі велика кількість слизу з домішками свіжої крові. – The feces contain much mucus with bright red blood admixture.

Dialogue 3: 
The doctor: Hi! How are you?
The patient: Just fine. I’ve been watching my diet very closely and taking my insulin. I’ve been checking my urine every day and so far no sugar. Ain’t that good, doctor?
Dr: - Very Good! Have you had any insulin reaction? You are on 40 units of NPH (type of insulin), aren’t you?
Patient: - Yes, sir. I’m taking my 40 units early in the morning before my breakfast, as you told me. No reactions any more. Doc., Will you check my blood pressure, please?
Dr.: - Of course.  
– Later – Your blood pressure is still a little high, but I don’t think that you should worry about that, especially at your age one would expect the pressure to be a little higher.
Patient: - OK. When do you want me back?
Dr.: - Six weeks.
Patient: - Well, thank you for your consultation. Good-bye. 
Dr.: Bye.

Admission, Hospitalization (of a patient):

Клінічна лікарня – hospital
Туберкульозна лікарня – tuberculosis / TB hospital
Амбулаторія – ambulatory [`æmbјulətərǐ] 
Лікарня швидкої медичної допомоги – emergency hospital [i:`mə:dзǐnsǐ]
Госпіталізація хворого – admission / hospitalization of a patient [əd`mǐ∫n]
Виписати з лікарні – to discharge smb. from a hospital [dǐs`t∫α:dз]
Лежати в лікарні – to be / stay in hospital
Направляти до лікарні – to direct / refer smb. to a hospital
Покласти до лікарні – to admit / take smb. to a hospital 
Поступати до лікарні – to enter a hospital / to be hospitalized. To be admitted to a hospital.
Невідкладна госпіталізація – urgent / emergency hospitalization [i:`mə:dзǐnsǐ həspǐtəl a ǐ`zeǐ∫n]
Госпіталізація для лікування – admission for treatment [əd`mǐ∫n fə`tri:tmənt]
Госпіталізація для активного спостереження – admission for active and dynamic observation
 [d a ǐ`n æmǐk əbzǐ`veǐ∫n]
Госпіталізація з метою діагностики – admission for making a diagnosis 
Госпіталізувати повторно – to rehospitalize smb.[ r ǐhospǐtə`l a ǐz]
Кардіологічне відділення – cardiological department
Кардіохірургічне відділення – cardiac surgery department / unit
Поліклінічне відділення – Out-Patient Department (DPD) (polyclinic department) 
Терапевтичний відділ – medical / therapeutics department
Хірургічний відділ – surgical unit
Приймальний відділ – admitting office
Вестібюль для очікування – entrance-hall for waiting
Виписна кімната – room to discharge patients.

Діагностична палата – ward for diagnostics
Операційний блок – surgical premises (surgery block / suite)
Кімната для перевязування – A dressing room
Процедурний кабінет – A room for medical procedures (a medical treatment room)
Регітратура – registration office
Санітарний пропускник – sanitary inspection room
Кабінет огляду / обстеження пацієнтів – A room for examination of the patients
Довідковий офіс – inquiry office
Експрес лабораторія – express laboratory
Медбрат – medical brother
Санітар – aid-man
Медсестра – sister / nurse
Черговий лікар – duty doctor / phisician on call
Лікар, який лікує – attending medical doctor
Терапевт – therapeutist

Speech patterns:
Лікар-терапевт завоював довіру хворого – A therapist gained the patient’s confidence.
Цей лікар має лікарську практику з хірургії / терапії – This doctor is engaged in surgery / therapy 
Ми лікарі повинні вміти підійти до хворого – We doctors should have a good bedside manner. 
Ця медсестра буде відповідати за процедури – This sister will be in charge of injections and other medical procedures. 
Викличте медсестру стаціонару (медсестру на посту) – Call for a charge / ward nurse, please.
Кардіоревматологічний диспансер – Cardiorheumatological dispensary.
Шкіряно-венерологічний диспансер – dermatovenereologic dispensary.
Протитуберкульозний диспансер – TB dispensary.
Диспансеризація – prophylactic medical examination.
Цей хворий потребує постійного нагляду лікаря –This patient needs a constant medical supervision.
Чи хворий потребує диспансерного нагляду? – Does the patient need dispensary observation? 
Ні, він цього не потребує – No, he doesn’t. 
Ця лікарня проводить диспансеризацію – This hospital carries out prophylactic medical examination. 
Всі пацієнти цієї лікарні повинні проходити диспансеризацію. – All the patients of this hospital should undergo prophylactic medical examination.

Polyclinic admission. (Поліклінічний прийом).
Поліклініка – Out-patient department
Ви у дитячій поліклініці – You are in the children’s out–patient department.
Це не є поліклініка для дорослих – This is not an adult polyclinic.
У нашій поліклініці ви може отримати лікарняний лист. – You can get your medical certificate in our out-patient department.
Для цього зверніться до чергової медсестри – To do this you are to visit our nurse on duty.
Хто сьогодні черговий лікар – What doctor is on duty today? 
Вам потрібен виклик лікаря додому? - Do you need calling a doctor?
Лікар заповнив індивідуальну амбулаторну картку хворого – The doctor signed / filled in the patient’s card (wrote out the patient’s card).
Будь-ласка пройдіть до кабінету лікаря. – Come into the doctor’s consulting room, please. Ви відвідали кабінет попереднього огляду? – Have you been to before-doctor examination room? 
У вас є направлення на прийом? – Do you have an appointment card? 
Ви повинні отримати талон на прийом у регістратурі. – You should get your slip at the regitration office.
І тільки у такому випадку лікар надасть вам консультацію. – And only in this case you’ll get a piece of doctor’s advice.
Ви будете на прийомі у чергового лікаря. – You’ll be at the doctor’s on duty. 
Вам необхідно домовитися з лікарем про прийом у певний час. – You should make / have to make an appointment with the doctor at a certain time.
Ви вже записалися на прийом до лікаря? – Have you everything arranged to see a doctor?
Чи картка хворого була заповнена? – Was a patient’s card filled in? 
Чи ви підете на прийом до лікаря? – Will you go to the doctor?
Очевидно вам потрібно було б звернутися до лікаря. – Obviously, you should rather come and see a doctor.
Вам краще було б отримати консультацію. – You’d rather consult a doctor. 
Після обстеження ми продовжимо лікарняний лист. – After examination we shall extand your certificate.

Dialogues: Read and practice vocabulary.

Dr.: - Have you been treated in a TB hospital?
Patient: - Yes, I’ve been treated there twice.
Dr.: - But have you consulted your own doctor about this illness?
Patient: - No, I have not.
- What is the name of your own doctor?
- Mr. Klemp.
- I see. By the way, are you willing to be admitted to our hospital in order to undergo prophylactic medical examination?
- Well, doctor.
- OK, you’ll be admitted to our hospital as soon as we have a vacant bed. And after you have undergone the course of treatment (as soon as you are better) you’ll be discharged.

Speech patterns:
Ви лікувалися у хірургічному відділі? – Have you been treated in a surgical department?
Чи ви знаходились на обліку у нашому шкіряно-венеричному диспансері? – Were you registered in our dermatovenereologic dispensary?
Ви пройшли диспансеризацію? – Have you undergone prophylactic medical examination?
Ви були на обліку у фтізіатра? – Were you followed up by a TB doctor?
Ваш стан потребує термінової госпіталізації. – You need an urgent admission to a hospital.
Що вас турбує? – What can I do for you?
Я повинен оглянути вас. – I must examine you.


In-patient admission (Стаціонарний прийом).
Outpatient Department (Прийомне відділення)
Speech Patterns:
Коли направлення до стаціонарного відділення призначене для кращого лікування, пацієнта записують на чергу, крім екстрених випадків. – When hospitalization seems to be indicated for better treatment, the patient is placed on the waiting list unless he is an emergency case.
Призначення здійснюються на різний часовий проміжок відповідно до стану хворого і на розгляд лікаря. – Appointments are made at variable lengths of time according to patient’s condition and doctor’s discretion.
Як тільки діагноз було встановлено, пацієнтів відправляють до відповідних лікарів на проходження курсу рекомендованого лікування. – As soon as the diagnosis has been well established, the patients are sent back to their referring physicians to follow the recommended treatment.
Відносно вашого лікування, думаю, що ви повинні продовжити вживати дигіталіс. – Regarding your treatment I think you should continue to take your digitalis.
Чи не написали б ви мені новий рецепт? – Would you write me a new prescription?
Вам необхідно дотримуватись дієти і вживати інсулін. – You’d better watch your diet very closely taking your insulin.
У вашому сечовому міхурі повно маленьких камінців. – Your gallbladder is full of small stones.
Мене все ще коле у боку. – I’m still having pain in my stitches.

Training Exercises.

Ex. 1: Make up your own sentences using the table.
The patient Complains(of)-
Suffers(from) -
Has clinical
symptoms(of) -
Has troubles(with) -
Feels pain in the TB, agglutination test
Serological test for syphilis
Elevation of the erythrocyte sedimentation rate
Changes in blood composition, hemoglobin rate in blood
Chest, stomach, liver, spine, right lung
Cortex, digestion, hypertension, cancer
Cholera, anemia, malaria, fever
Venereal disease, joints, sore throat
 
Ex. 2: Make up your questions: Notes: Does is used in the present tense for the pronouns: he/ she / it
Do is used in the present for the pronouns: they, we, I, you.
Did is used in the past tense.
Will is used in the future tense. 

Do –


Does –

 
Did – 

Will - You need calling a doctor?
The patient need dispensary observation?
The patients of this hospital undergo prophylactic medical examination?
You get slip at the registration office?
You examine sputum for tubercle bacillus?
Urine contain raised amount of red cells, casts, renal epithelial cells?
He have blood hyperacidity?
The patient have hypoproteinuria?
You have your blood tested daily for hemoglobin?
You send feces (blood, urine) to the laboratory for testing?

Ex. 3: Give a piece of advice:You
 Must not
Must
Should
Should not 
Have to
Have not to
 Consult the therapist immediately
Have your lungs x-rayed
Get the results of your analyses
Perform a complete clinical examination of the patient
Make the diagnosis from these data of blood examination
Examine your blood for the Wassermann reaction
Have the analysis reports  

Ex. 4: Fill in the words missing. 
1. The patient complains of …….in his sputum.
2. I’ll come to you again after……the phthisiologist. 
3. We’ll prescribe to you a course of………
4. Were there any ……..after treatment?
5. What kind of …….do you have?
6. Has this diagnosis been fully…..by……examinations?
7. Do you agree with the….?
8. My diagnosis is acute…….
9. The patient’s general …… is extremely grave.
10. …….findings showed changes in blood composition.

Ex.5: Make up your own dialogues using exercises above.

Ex. 6: Present 5 pieces of advice for the patient.

Раскрутка сайта - регистрация в каталогах PageRank Checking Icon Яндекс цитирования